datasheet

电子工程世界电子工程世界电子工程世界

型号

产品描述

搜索
 

MCH3317

器件型号:MCH3317
厂商名称:SANYO
厂商官网:www.semic.sanyo.co.jp/english/index-e.html
下载文档

器件描述

文档预览

MCH3317器件文档内容

/P/   

                              MCH3317

                                                                                          No. /   

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

   MCH3317 1  .04

                           


         
         7

"CTPMVUF.BYJNVN3BUJOHT5B^                                                                 VOJU

          7%44                                                                7
          7(44                                                                7

%$        *%                                                                  "
          *%1 18  T
EVUZDZDMF                                                 "
          1%  NN  NN
                                                           8
          5DI                                                                  ^

          5TUH                                                        ^

&MFDUSJDBM$IBSBDUFSJTUJDT5B^                                        NJO              UZQ  NBY VOJU
                                                                  
7 #3
%44 *%  N"
7(4                                                                            7
                                                                  
*%44                         7%4  7
7(4                                                    "
                              7(4  7
7%4
          *(44                                                                              "

          7(4 PGG
            7%4  7
*%  N"                                                 7
          ZGT                 7%4  7
*%  "
                                                                                                4

3%4 PO
*%  "
7(4  7                                                                      N

          3%4 PO
*%  "
7(4  7                                                             N

          3%4 PO
*%  "
7(4  7                                                             N

          $JTT                7%4  7
G.)[                                                       Q'

          $PTT                7%4  7
G.)[                                                       Q'

          $STT                7%4  7
G.)[                                                       Q'

                                                                                          

+4

                              "        0.25
                               VOJUNN


                                                       0.3
                                                                               0.15

                                                    3

                              2.1      1.6

                                             2     1        0.07
            
                                       0.25  0.65
            
                                                   2.0                   3
                                             (Bottom view)
            
                                                            0.85                     (BUF
            
                                                                        4PVSDF
                                                                  1         2        %SBJO
                                                                                    
                                                                  (Top view)         4"/:0.$1)


                                                54*.  5" /P
                                                                             MCH3317

                                                         UE PO
                                                               NJO      UZQ        NBY VOJU
                                                         US                                                                                                  OT
                                                         UE PGG
                                                                                             OT
                                                         UG                                                                                                  OT
                                                         2H                                                                                                  OT
                                                         2HT                                                                                                 O$
                                                         2HE                 7%4  7
7(4  7
*%  "                                                             O$
                                                         74%                                                                                                 O$
                                                                             *4  "
7(4                                             
                                                                                                                                                   7

           

                              VIN                   VDD= --6V
                       0V
                   --4.5V                                   ID= --0.8A
                                                            RL=7.5
                                         VIN
                                                      D           VOUT
                        PW=10s
                        D.C.1%

                                              G

                                                            MCH3317

                   P.G               50                  S

                                   *%7%4         7                                                                 *%7(4           5B$
                                                                                                                                          $ $
                                                                                          

                                                            7 7 7                                                                                      7%47

                                                                                          

*%"                                                           7               
*%"

                                                                          7               

           

                                                                                                   $ 5B$$

                                                      7(47

                                                                                                                                                   
                                                                                               
                     
7%47 *5                                                                     
7(47                                           *5
                                                                                          
3%4 PO
N                  3%4 PO
7(4                                          
3%4 PO
N                 3%4 PO
5B

                                                               5B$

                                                                                          

                                                                                                   **%%""

77((4477
                                                                                                   *%"
7(47
                                "                                                         
                                                                                          
                                                                                          

                  *%"

           

           

           

                                                                                          

                                                                                                           
                                                                                            

                        
7(47 *5                                                                  
5B$                                           *5

                                                                                                                                            /P
                                                               MCH3317

                             ZGT *%                                                                   *'74%

                                                           7%47                                                                   7(4

ZGT 4                                                                              

                                                                                          

                                 $                                
*'"              
                                                                                               5B$
                             5B$$                                                      
                                                                                                      $
                                                                                                           $
                                                                                                     

           

                                                                                    

                                                                                    
                                                                                         
                                                                                                                                 
                                                             *5                           
                           
*%"                                                                     
74%7                         *5
                                                                                          
                           485JNF*%                                                           $JTT
$PTT
$STT7%4
                                                                                      
                   7%%7                                                                                                       G.)[
                   7(47                                                                  
485JNFOT                                                                                 
                                                                                                               $JTT

                                        U S                        $JTT
$PTT
$STTQ'

                               UE PGG


                                        UG

                                                                                                               $PTT
                                                                                                               $STT
                                                 UE PO


           

            
            

           

                                                                                    

                                                                                                                                 

                           
*%"                              *5                              
7%47 *5

                                   7(42H                                                              "40
                                                                                         
                                                                                              *%1"                            T

                   7%47                                                              
            *%"
7(47                                                                                                                         NT
                                                                  
*%"                                                  NT
                                                                                      *%"

                                                                                                               %$PQFSBUJNPOT
                                                                                          
                                                                                          

                                                                                              0QFSBUJPOJOUIJT

                                                                                      BSFBJTMJNJUFECZ3%4 PO


                                                                                    
                                                                                          
                                                                                          

                                                                                      5B$
                                                                                      
                                                                                       NNNN


                                                                                                                                       

                        
2HO$                               *5                              
7%47 *5

                             1%5B

           

1%8                     

                                 NN NN

           

           

                                    

                           
5B$                             *5

                                                                                                                              /P
                                      MCH3317

                                                                                                                                          14 /P
This datasheet has been downloaded from:
             www.EEworld.com.cn

                 Free Download
           Daily Updated Database
      100% Free Datasheet Search Site
  100% Free IC Replacement Search Site
     Convenient Electronic Dictionary

               Fast Search System
             www.EEworld.com.cn

                                                 All Datasheets Cannot Be Modified Without Permission
                                                                Copyright Each Manufacturing Company

小广播

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 大学堂 TI培训 Datasheet 电子工程

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2017 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved