电子工程世界电子工程世界电子工程世界

产品描述

搜索
 

LXT325QE

器件型号:LXT325QE
文件大小:3832.66KB,共8页
厂商名称:LevelOne
厂商官网:http://global.level1.com
下载文档

器件描述

T1/E1 integrated quad receiver

LXT325QE器件文档内容

'$7$ 6+((7                                                                                         0$< ìääç

/;7êëè                                                                                             5(9,6,21 íïí

7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU                                                                                            ì

   *HQHUDO 'HVFULSWLRQ                                        )HDWXUHV

7KH /;7êëè TXDG UHFHLYHU LV D IXOO\ðLQWHJUDWHGñ TXDGUXð       ‡  )RXU LQGHSHQGHQW ìïèééîëïíéå 0ESV UHFHLYHUV

SOHð3&0      UHFHLYHU IRU ERWK ìïèéé 0ESVñ DQG ëïíéå 0ESV     ‡  /RVV 2I 6LJQDO õ/26ô RXWSXW IRU HDFK UHFHLYHU

DSSOLFDWLRQVï ,W LQFRUSRUDWHV IRXU LQGHSHQGHQW UHFHLYHUV LQ                                                               ê

D VLQJOH ëåðSLQ ',3 RU 3/&&ñ RU D ééðSLQ 4)3ï         (DFK    ‡  &LUFXLW IXQFWLRQV LQFOXGH GDWD DQG FORFN UHFRYHU\

/;7êëè   UHFHLYHU  DOVR  LQFRUSRUDWHV    D  /RVV  2I  6LJQDO  ‡  6LQJOH 0DVWHU &ORFN LQSXW

õ/26ô GHWHFWLRQ FLUFXLW DQG RXWSXW GULYHUï  7KH RSHUDWLQJ                                                                 é

IUHTXHQF\ LV SLQ VHOHFWDEOHï                                  ‡  0HHWV RU H[FHHGV $7÷7 38% çëéìì ,78ð7 *ïæíê

                                                                 DQG ,78 *ïåëê UHTXLUHPHQWV IRU MLWWHU WROHUDQFH

7KHVH UHFHLYHUV SHUIRUP GDWD DQG WLPLQJ UHFRYHU\ñ DQG XVH     ‡  8QLSRODU 5326 DQG 51(* RXWSXWV

SHDN GHWHFWLRQ DQG D YDULDEOH WKUHVKROG     WR UHGXFH LPSXOð                                                              è

VLYH QRLVHï  5HFHLYHU VHQVLWLYLW\ GRZQ WR èíí P9 DOORZV       ‡  0LQLPXP UHFHLYH VLJQDO RI èíí P9

IRU XS WR ìêïç G% RI DWWHQXDWLRQï                             ‡  6HOHFWDEOH VOLFHU OHYHOV õ'6;ðìî(ìô WR SURYLGH LPð

7KH /;7êëè TXDG UHFHLYHU LV DQ DGYDQFHGñ GRXEOHðSRO\ñ            SURYHG 615                                               ç

GRXEOHðPHWDO  &026 GHYLFH DQG      UHTXLUHV RQO\  D   VLQJOH  ‡  &026 WHFKQRORJ\ UHTXLUHV RQO\ VLQJOH è 9 SRZHU LQð

èðYROW SRZHU VXSSO\ï                                             SXW

   $SSOLFDWLRQV                                               ‡  $YDLODEOH LQ ëåðSLQ SODVWLF ',3 DQG 3/&& DQG ééðSLQ      æ

                                                                 4)3 SDFNDJHV

‡  +LJKðGHQVLW\ 7ìî(ì OLQH FDUGV                              ‡  ðéí °& WR åè °& RSHUDWLQJ WHPSHUDWXUH UDQJH              å

‡  0ìêñ (ìê OLQH LQWHUIDFHV

‡  7HVW HTXLSPHQW                                                                                                         ä

‡  /LQH PRQLWRULQJ

‡  5HFHLYH OLQH LQWHUIDFH                                                                                                 ìí

/;7êëè %ORFN 'LDJUDP

                                                                                                                          ìì

                                                                                                                          ìë

                                                                                                                          ìê

                                                                                                                          ìé

                                                                                                                          ìè

L1                                                                                                                  ëðææ
/;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

)LJXUH ìã /;7êëè 3LQ $VVLJQPHQWV

5326ì            ì                        ëå           9&&                                            5&/.ì  51(*ì  5326ì  9&&  55,1*ì  57,3ì  /26ì

51(*ì            ë                        ëæ           55,1*ì

5&/.ì            ê                        ëç           57,3ì                                          é      ê      ë      ì    ëå      ëæ     ëç

5326ë            é                        ëè           /26ì                                5326ë  è                                                   ëè  55,1*ë

51(*ë            è                        ëé           55,1*ë                              51(*ë  ç                                                   ëé  57,3ë

5&/.ë            ç       /;7êëè1(         ëê           57,3ë                               5&/.ë  æ                                                   ëê  /26ë

      /26ê       æ                        ëë           /26ë

5326ê            å                        ëì           55,1*ê                              /26ê   å                 /;7êëè3(                          ëë  55,1*ê

51(*ê            ä                        ëí           57,3ê                               5326ê  ä                                                   ëì  57,3ê

5&/.ê            ìí                       ìä           /26é                                51(*ê  ìí                                                  ëí  /26é

5326é            ìì                       ìå           55,1*é

51(*é            ìë                       ìæ           57,3é                               5&/.ê  ìì                                                  ìä  55,1*é

5&/.é            ìê                       ìç           02'(                                           ìë     ìê     ìé     ìè   ìç      ìæ     ìå

      *1'        ìé                       ìè           0&/.                                           5326é  51(*é  5&/.é  *1'  0&/.    02'(   57,3é

                     QîF    57,3é  02'(   0&/.    QîF  *1'  *1'  5&/.é  51(*é  5326é  QîF

            QîF      êê     êë     êì     êí ëä ëå ëæ ëç ëè                    ëé     ëê   QîF

                     êé                                                               ëë

      55,1*é         êè                                                               ëì   5&/.ê

      /26é           êç                                                               ëí   51(*ê

      57,3ê          êæ                                                               ìä   5326ê

      55,1*ê         êå                                                               ìå   QîF

            QîF      êä                   /;7êëè4(                                    ìæ   QîF

      /26ë           éí                                                               ìç   /26ê

      57,3ë          éì                                                               ìè   5&/.ë

      55,1*ë         éë                                                               ìé   51(*ë

            QîF      éê                                                               ìê   5326ë

            QîF      éé  ì  ë      ê      é       è    ç    æ    å      ä      ìí     ìë   QîF
                                                                                      ìì

                     QîF    /26ì   57,3ì  55,1*ì  9&&  9&&  QîF  5326ì  51(*ì  5&/.ì  QîF

ëðæå                                                                                                                                                      L1
                                                                            /;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

7DEOH ìã 3LQ $VVLJQPHQWV DQG 'HVFULSWLRQV

         3LQ ú

',3      3/&&   4)3ì                 6\PERO             ,î2ë                               'HVFULSWLRQ                                                       ì

ì        ë      å                    5326ì              '2    5HFHLYHU ì 3RVLWLYH DQG 1HJDWLYH 'DWD RXWSXWVï $ VLJQDO RQ

ë        ê      ä                    51(*ì                    51(*[ FRUUHVSRQGV WR UHFHLSW RI D QHJDWLYH SXOVH RQ 57,3[ DQG

                                                              55,1*[ï $ VLJQDO RQ 5326[ FRUUHVSRQGV WR UHFHLSW RI D SRVLWLYH

                                                              SXOVH RQ 57,3[ DQG 55,1*[ï 51(*[ DQG 5326[ RXWSXWV DUH                                         ê

                                                              1RQð5HWXUQðWRð=HUR õ15=ô VLJQDOVï   %RWK RXWSXWV DUH VWDEOH DQG

                                                              YDOLG RQ WKH ULVLQJ HGJH RI 5&/.[ï

ê        é      ìí                   5&/.ì              '2    5HFHLYHU ì 5HFRYHUHG &ORFNï &ORFN UHFRYHUHG IURP WKH LQSXWV WR                                 é

                                                              57,3ì DQG 55,1*ìï 6HH 5326ìî51(*ìï

é        è      ìê                   5326ë              '2    5HFHLYHU ë 'DWD DQG &ORFN RXWSXWVï 6LJQDOV UHFRYHUHG IURP WKH

è        ç      ìé                   51(*ë                    LQSXWV WR 57,3ë DQG 55,1*ëï 6HH 5326ìî51(*ìî5&/.ìï                                             è

ç        æ      ìè                   5&/.ë

æ        å      ìç                   /26ê               '2    5HFHLYHU ê /RVV RI 6LJQDO 'HWHFWRUï /26[ SLQV JR KLJK ZKHQ WKH

                                                              DVVRFLDWHG UHFHLYHU GHWHFWV ìæè FRQVHFXWLYH VSDFHVï 7KH /26 RXWð                               ç

                                                              SXW UHWXUQV ORZ ZKHQ D PDUN LV UHFHLYHGï

å        ä      ìä                   5326ê              '2    5HFHLYHU ê 'DWD DQG &ORFN RXWSXWVï 6LJQDOV UHFRYHUHG IURP WKH

ä        ìí     ëí                   51(*ê                    LQSXWV WR 57,3ê DQG 55,1*êï 6HH 5326ìî51(*ìî5&/.ìï                                             æ

ìí       ìì     ëì                   5&/.ê

ìì       ìë     ëé                   5326é              '2    5HFHLYHU é 'DWD DQG &ORFN RXWSXWVï 6LJQDOV UHFRYHUHG IURP WKH

ìë       ìê     ëè                   51(*é                    LQSXWV WR 57,3é DQG 55,1*éï 6HH 5326ìî51(*ìî5&/.ìï                                             å

ìê       ìé     ëç                   5&/.é

ìé       ìè     ëæ                   *1'                ¤     *URXQGï                                                                                        ä

                ëå

ìè       ìç     êí                   0&/.               ',    0DVWHU &ORFNï $ ìïèéé 0+] RU ëïíéå 0+] FORFN LQSXW XVHG WR

                                                              JHQHUDWH LQWHUQDO FORFNVï 8SRQ ORVV RI VLJQDOñ 0&/. VHUYHV DV WKH                              ìí

                                                              VRXUFH IRU DOO WKH 5&/.[ VLJQDOVï

ìç       ìæ     êì                   02'(               ',    0RGH 6HOHFWLRQï 6HW 02'( KLJK IRU èíø VOLFHU OHYHOï 7KLV VHWð

                                                              WLQJ LV PDQGDWRU\ IRU ëïíéå 0ELWîV RSHUDWLRQ DQG SURYLGHV PD[Lð                                ìì

                                                              PXP VHQVLWLYLW\ LQ ìïèéé 0ELWîV GHVLJQVï :KHUH XQGHUVKRRW ZLOO

                                                              H[FHHG éèø LQ ìïèéé 0+] DSSOLFDWLRQVñ SXOO 02'( ORZ WR VHW WKH

                                                              VOLFHU OHYHOV WR æíøï                                                                          ìë

ìæ       ìå     êë                   57,3é              $,    5HFHLYHU é 7LS DQG 5LQJï 7KH $0, VLJQDO UHFHLYHG IURP WKH éWK

ìå       ìä     êè                   55,1*é                   WZLVWHGðSDLU OLQH LV DSSOLHG DW WKHVH SLQVï $ FHQWHUðWDSSHGñ FHQWHUð

                                                              JURXQGHG WUDQVIRUPHU LV UHTXLUHG RQ WKHVH SLQVï 'DWD DQG FORFN                                 ìê

                                                              IURP WKH VLJQDO DSSOLHG DW WKHVH SLQV DUH UHFRYHUHG DQG RXWSXW RQ

                                                              WKH 5326[î51(*[ñ DQG 5&/.[ SLQVï

ìä       ëí     êç                   /26é               '2    5HFHLYHU é /RVV RI 6LJQDO 'HWHFWRUï 6HH /26êï                                                  ìé

ëí       ëì     êæ                   57,3ê              $,    5HFHLYHU ê 7LS DQG 5LQJ ,QSXWVï 6HH 57,3éî55,1*éï

ëì       ëë     êå                   55,1*ê

ëë       ëê     éí                   /26ë               '2    5HFHLYHU ë /RVV RI 6LJQDO GHWHFWRUï 6HH /26êï                                                  ìè

ìï 3LQV ìñ æñ ììñ ìëñ ìæñ ìåñ ëëñ ëêñ ëäñ êêñ êéñ êäñ éê DQG éé KDYH QR IXQFWLRQ LQ WKH ééðSLQ 4)3 SDFNDJHï $OO DSSOLFDWLRQV VKRXOG OHDYH WKHP XQFRQð

QHFWHGï

ëï (QWULHV LQ WKH ,î2 FROXPQ DUH ',  'LJLWDO ,QSXWâ '2  'LJLWDO 2XWSXWâ $,  $QDORJ ,QSXWï

L1                                                                                                                                                     ëðæä
/;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

7DEOH ìã 3LQ $VVLJQPHQWV DQG 'HVFULSWLRQV ¤ FRQWLQXHG

         3LQ ú

',3      3/&&   4)3ì                 6\PERO             ,î2ë                               'HVFULSWLRQ

ëê       ëé     éì                   57,3ë              $,    5HFHLYHU ë 7LS DQG 5LQJ ,QSXWVï 6HH 57,3éî55,1*éï

ëé       ëè     éë                   55,1*ë

ëè       ëç     ë                    /26ì               '2    5HFHLYHU ì /RVV RI 6LJQDO 'HWHFWRUï 6HH /26êï

ëç       ëæ     ê                    57,3ì              $,    5HFHLYHU ì 7LS DQG 5LQJ ,QSXWVï 6HH 57,3éî55,1*éï

ëæ       ëå     é                    55,1*ì

ëå       ì      èñç                  9&&                ¤     òè 9'& 3RZHU 6XSSO\

ìï 3LQV ìñ æñ ììñ ìëñ ìæñ ìåñ ëëñ ëêñ ëäñ êêñ êéñ êäñ éê DQG éé KDYH QR IXQFWLRQ LQ WKH ééðSLQ 4)3 SDFNDJHï $OO DSSOLFDWLRQV VKRXOG OHDYH WKHP  XQFRQð

QHFWHGï

ëï (QWULHV LQ WKH ,î2 FROXPQ DUH ',  'LJLWDO ,QSXWâ '2  'LJLWDO 2XWSXWâ $,  $QDORJ ,QSXWï

ëðåí                                                                                                                                            L1
                                                                    /;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

)81&7,21$/ '(6&5,37,21                                              HQVXULQJ WKDW LW LV PDLQWDLQHG RYHU ORQJ VWULQJV RI VXFFHVð

                                                                    VLYH ]HURVï

7KH /;7êëè TXDG UHFHLYHU LV D IXOO\ðLQWHJUDWHGñ 3&0                 7KHVH UHFHLYHUV DUH FDSDEOH RI DFFXUDWHO\ UHFRYHULQJ VLJð

UHFHLYHU IRU ERWK ìïèéé 0ELWîV õ'6;ðìô DQG ëïíéå 0ELWîV             QDOV ZLWK XS WR ìêïç G% RI DWWHQXDWLRQ õIURP ëïé 9ôñ FRUUHð        ì

õ(ìô DSSOLFDWLRQVï    7KH 0&/. IUHTXHQF\ DQG WKH 02'(               VSRQGLQJ WR D UHFHLYHG VLJQDO OHYHO RI èíí P9ï 0D[LPXP

SLQ LQSXW OHYHO VHW WKH PRGH RI RSHUDWLRQï 7KH /;7êëè LV            FDEOH OHQJWK LV ìèíí IHHW RI $%$0 FDEOH õDSSUR[LPDWHO\

D ORZðSRZHU &026 GHYLFH RSHUDWLQJ IURP D VLQJOH òè 9                ç G%ôñ ZLWK WKH DGGLWLRQDO DWWHQXDWLRQ EHLQJ UHVLVWLYH IODW

SRZHU VXSSO\ï                                                       ORVVï        5HJDUGOHVV RI UHFHLYHG VLJQDO OHYHOñ WKH SHDN GHWHFð

7KH ILJXUH DW WKH IURQW RI WKH 'DWD 6KHHW VKRZV D VLPSOLILHG        WRUV DUH KHOG DERYH D PLQLPXP OHYHO RI ìèí P9 WR SURYLGH

EORFN GLDJUDP RI WKH /;7êëèï 7KH LQSXW VLJQDO LV UHFHLYHG           LPPXQLW\ IURP LPSXOVLYH QRLVHï                                     ê

IURP    WKH  WZLVWHGðSDLU  OLQH  RQ  HDFK   VLGH    RI  D  FHQWHUð  $IWHU SURFHVVLQJ WKURXJK WKH GDWD VOLFHUVñ WKH UHFHLYHG VLJð

JURXQGHG WUDQVIRUPHUï      õ3RVLWLYH SXOVHV DUH UHFHLYHG DW         QDO LV URXWHG WR WKH GDWD  DQG FORFN UHFRYHU\ VHFWLRQVï

57,3 DQG QHJDWLYH SXOVHV DUH UHFHLYHG DW 55,1*ïô              7KLV  5HFRYHUHG FORFN VLJQDOV DUH VXSSOLHG WR WKH GDWD ODWFKï            é

GLIIHUHQWLDO VLJQDO LV SURFHVVHG WKURXJK WKH SHDN GHWHFWRU          7KH UHFRYHUHG GDWD LV V\QFKURQL]HG ZLWK WKH UHFRYHUHG

DQG GDWD VOLFHUVï 7KH SHDN GHWHFWRU VDPSOHV WKH LQSXWV DQG          FORFN õ5&/.ôñ WKHQ RXWSXW DW 51(* DQG 5326ï  5326

GHWHUPLQHV WKH PD[LPXP YDOXH RI WKH UHFHLYHG VLJQDOï          $     DQG 51(* RXWSXWV DUH YDOLG RQ WKH ULVLQJ HGJH RI 5&/.ï             è

SHUFHQWDJH RI WKH SHDN YDOXH LV SURYLGHG WR WKH GDWD VOLFHUV

DV D WKUHVKROG OHYHO WR HQVXUH RSWLPXP VLJQDOðWRðQRLVH              /,1( ,17(5)$&(

UDWLRï

)RU (ì DSSOLFDWLRQV WKH WKUHVKROG LV VHW WR èíø RI WKH SHDN         7KH /;7êëè TXDG UHFHLYHU LQWHUIDFHV ZLWK IRXU WZLVWHGð             ç

YDOXH   õ02'(  VHW    +LJKôï     ,Q  ìïèéé  0ELWîV  DSSOLFDWLRQV    SDLU OLQHV õRQH WZLVWHGðSDLU IRU HDFK UHFHLYHUô WKURXJK VWDQð

ZKHUH XQGHUVKRRW GRHV QRW H[FHHG éèøñ 02'( PD\ EH                   GDUG SXOVH WUDQVIRUPHUV DQG DSSURSULDWH UHVLVWRUVï 5HFRPð

VHW +LJK õèíø RI WKH SHDN YDOXHô IRU WKH PD[LPXP VHQVLð             PHQGHG WUDQVIRUPHU FKDUDFWHULVWLFV DUH OLVWHG LQ 7DEOH ëï          æ

WLYLW\ DQG QRLVH PDUJLQï   ,Q DSSOLFDWLRQV ZKHUH WKH XQGHUð

VKRRW H[FHHGV éèø WKH 02'( PXVW EH VHW /RZï :LWK

02'( /RZñ WKH VOLFHU WKUHVKROG LV VHW WR æíø RI WKH SHDN                                                                               å

YDOXHï  7KLV WKUHVKROG LV PDLQWDLQHG DERYH çèø IRU XS WR

ìè FRQVHFXWLYH ]HURV RYHU WKH UDQJH RI VSHFLILHG RSHUDWLQJ

FRQGLWLRQVï                                                                                                                            ä

7KH VOLFHU WKUHVKROG LV PDLQWDLQHG WKURXJK D FDSDFLWLYH

VWRUDJH DUUDQJHPHQW DQG D FRPELQDWLRQ RI 5HIUHVK DQG                                                                                   ìí

%OHHGðRII FLUFXLWU\ï       7KLV  GHVLJQ  EDODQFH    SUHYHQWV  WKH

UHIUHVK FLUFXLWU\ IURP GULYLQJ WKH WKUHVKROG WRR KLJKñ ZKLOH

7DEOH ëã 5HFRPPHQGHG 7UDQVIRUPHU                           &KDUDFWHULVWLFV                                                             ìì

                       3DUDPHWHU                                    ìãìãì        ìãëãë              8QLW

'& 5HVLVWDQFH                            3ULPDU\                    ìïí 0D[LPXP  ìïí 0D[LPXP        Ω                                  ìë

                                         6HFRQGDU\                  ìïí 0D[LPXP  ìïí 0D[LPXP        Ω                                  ìê

3ULPDU\ LQGXFWDQFH                                                  ìïë W\SLFDO  íïè 0D[LPXP        P+

õ/LQH 6LGHô                                                                                                                            ìé

/HDNDJH LQGXFWDQFH                                                  íïè 0D[LPXP  ìïí 0D[LPXP        µ+

,QWHUZLQGLQJ FDSDFLWDQFH                                            ëè 0D[LPXP   éí 0D[LPXP         S)                                 ìè

L1                                                                                                               ëðåì
/;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

$33/,&$7,21 ,1)250$7,21

7KH /;7êëè TXDG UHFHLYHU LV FRPSDWLEOH ZLWK ERWK '6;ð         PD\ UHTXLUH D ìãëãë WUDQVIRUPHU WR ERRVW WKH LQSXW VLJQDOï

ì DQG (ì V\VWHPVï /RZñ òè 9 RQO\ñ SRZHU FRQVXPSWLRQ           )LJXUH ë LV D W\SLFDO ìïèéé 0ELWîV '6;ðì DSSOLFDWLRQï 7KH

VLPSOLILHV GHVLJQ FRQVLGHUDWLRQV ZKHUH PXOWLSOH UHFHLYHUV     /;7êëè LV VKRZQ WDSSHG LQWR WKH FURVV FRQQHFW IUDPH ZLWK

DUH UHTXLUHGï 7KH /;7êëè LV ZHOOðVXLWHG IRU XVH LQ ERWK OLQH  åíí Ω UHVLVWRUV DFURVV HDFK OHJ RI WKH FHQWHUðWDSSHGñ FHQWHUð

LQWHUIDFH HTXLSPHQW DQG PRQLWRU DSSOLFDWLRQVï 7KH SULPDU\     JURXQGHGñ ìãëãë VWHSðXS WUDQVIRUPHUï

GLIIHUHQFH LQ FLUFXLW GHVLJQ EHWZHHQ WKHVH WZR DSSOLFDWLRQV

LV WKH LQSXW WUDQVIRUPHUï 7KH W\SLFDO '6;ðì SXOVH VHHQ LQ

WHVW HTXLSPHQW UHTXLUHV D ìãìãì WUDQVIRUPHU DW WKH UHFHLYHU

LQSXWï 7KH DWWHQXDWHG SXOVH VHHQ LQ PRQLWRU DSSOLFDWLRQV

)LJXUH ëã 7\SLFDO 7ì 7HVWî0RQLWRU (TXLSPHQW                   $SSOLFDWLRQ

                73                                                   &5266ð&211(&7            73

                                                                             5HIHUHQFH 3RLQW

                     73                                                                           73

                         73                                                                   73

                              73                                                                  73

      éêë  éêë  éêë      éêë

      Ω    Ω    Ω        Ω

                                                                     57,3ì            5326ì

                                                              åíí Ω          /;7 êëè

                                                                             4ð5&95   5&/.ì

                                                              åíí Ω

                                                                     55,1*ì           51(*ì

                                       ìãëãë

                                                                     57,3ë            5326ë

                                                              åíí Ω

                                                                                      5&/.ë

                                                              åíí Ω

                                                                     55,1*ë           51(*ë

                                       ìãëãë

                                                                     57,3ê            5326ê

                                                              åíí Ω

                                                                                      5&/.ê

                                                              åíí Ω

                                       ìãëãë                         55,1*ê           51(*ê

                                                                     57,3é            5326é

                                                              åíí Ω

                                                                                      5&/.é

                                                              åíí Ω

                                       ìãëãë                         55,1*é           51(*é

                                                                     02'(             0&/.

                                       òè9                           9&&              *1'

                                       ëë µ)                         íïì µ)

ëðåë                                                                                                  L1
                                           /;7êëè 7ìî(ì                ,QWHJUDWHG 4XDG  5HFHLYHU

)LJXUH êã  7\SLFDO  '6;ðìî(ì   5HFHLYHU $SSOLFDWLRQ

                                           /;7 êëè                                                ì

                                   57,3ì   4ð5&955326ì

                               5[

                                                     5&/.ì

                               5[

                                   55,1*ì            51(*ì

                        ìãìãì                                                                     ê

                                   57,3ë             5326ë

                               5[                                                                 é

                                                     5&/.ë

                               5[

                        ìãìãì      55,1*ë            51(*ë                                        è

                                   57,3ê             5326ê

                               5[                                                                 ç

                                                     5&/.ê

                               5[

                        ìãìãì      55,1*ê            51(*ê                                        æ

                                   57,3é             5326é

                               5[                                                                 å

                                                     5&/.é

                               5[

                        ìãìãì      55,1*é            51(*é                                        ä

                                   02'(              0&/.              ìïèééîëïíéå

                                                                       0+]

                        òè9        9&&               *1'                                          ìí

                                                                                                  ìì

                    127(6ã                                                                        ìë

                    5[  ëíí Ω  IRU '6;ðì õìíí Ωñ 73ñ 7ìô DSSOLFDWLRQV

                    5[  ëéí Ω  IRU (ì õìëí Ωñ 73ñ (ìô DSSOLFDWLRQV

                    5[  ìèí Ω  IRU (ì õæè Ωñ FRD[ñ (ìô DSSOLFDWLRQV                               ìê

                                                                                                  ìé

                                                                                                  ìè

L1                                                                                      ëðåê
/;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

7(67 63(&,),&$7,216

                                                                         127(

7KH PLQLPXP DQG PD[LPXP YDOXHV LQ 7DEOHV ê WKURXJK ç DQG )LJXUHV é UHSUHVHQW WKH SHUIRUPDQFH VSHFLILFDWRQV RI

WKH /;7êëè DQG DUH JXDUDQWHHG E\ WHVWñ H[FHSW ZKHUH QRWHG E\ GHVLJQï

7DEOH êã $EVROXWH 0D[LPXP 5DWLQJV

      3DUDPHWHU                6\PERO                                          0LQ                   0D[                      8QLWV

6XSSO\ YROWDJH                      9&&                                        ðíïê 9                ç9                        9

,QSXW YROWDJHñ DQ\ ,î2 SLQì         9,î2                                    *1' ð íïê 9           9&& ò íïê 9                  9

,QSXW FXUUHQWñ DQ\ ,î2 SLQë         ,,î2                                       ðìí                   ìí                       P$

6WRUDJH WHPSHUDWXUH                 767                                        ðçè                   ìèí                       ƒ&

                                                                    &$87,21

([FHHGLQJ WKHVH YDOXHV PD\ FDXVH SHUPDQHQW GDPDJH WR WKH GHYLFHï 2SHUDWLRQ XQGHU WKHVH FRQGLWLRQV LV QRW       LPSOLHGï  ([SRVXUH    WR  DEð

                       VROXWH PD[LPXP UDWLQJ FRQGLWLRQV IRU H[WHQGHG SHULRGV PD\ DIIHFW GHYLFH UHOLDELOLW\ï

ìï ([FOXGLQJ 57,3 DQG 55,1* ZKLFK PXVW VWD\ ZLWKLQ ðç 9 WR 9&& òíïê 9

ëï 7UDQVLHQW FXUUHQWV RI XS WR ìíí P$ ZLOO QRW FDXVH 6&5 ODWFKðXSï

7DEOH éã 5HFRPPHQGHG 2SHUDWLQJ &RQGLWLRQV

                    3DUDPHWHU                                       6\PERO             0LQ        7\S          0D[             8QLWV

6XSSO\ 9ROWDJHì                                                        9&&             éïæè       è            èïëè                9

3RZHU GLVVLSDWLRQ                                                      3'              ì          ¤                ì               :

2SHUDWLQJ 7HPSHUDWXUH                                                  723             ðéí        ¤                åè              ƒ&

ìï 9ROWDJHV DUH ZLWK UHVSHFW WR JURXQG XQOHVV RWKHUZLVH VWDWHGï

7DEOH èã '& (OHFWULFDO &KDUDFWHULVWLFVì

      3DUDPHWHU                6\P                                  0LQ        7\S           0D[  8QLWV            7HVW &RQGLWLRQV

6XSSO\ FXUUHQW                 ,&&                                  ¤          ¤             éí      P$

,QSXW +LJK YROWDJH             9,+                                  ëïí        ¤             ¤         9       'LJLWDO ,QSXWV

,QSXW /RZ YROWDJH              9,/                                  ¤          ¤             íïå       9       'LJLWDO ,QSXWV

2XWSXW +LJK YROWDJH            92+                                  ëïé        ¤             ¤         9       ,2     íïé P$

2XWSXW /RZ YROWDJH             92/                                  ¤          ¤             íïé       9       ,2     ìïç P$

,QSXW OHDNDJH FXUUHQW          ,//                                  ¤          ¤             ‘ìí     µ$        'LJLWDO LQSXWV

2XWSXW FXUUHQW                 ,+                                   ¤          ¤             ìïç     P$        92      íïé 9

2XWSXW ULVHîIDOO WLPH          75)                                  ¤          ¤             ëè        QV      ìè S) ORDG

ìï &ORFNHG RSHUDWLRQ RYHU UHFRPPHQGHG WHPSHUDWXUH DQG SRZHU VXSSO\ UDQJHVï

ëðåé                                                                                                                          L1
                                                                                      /;7êëè 7ìî(ì ,QWHJUDWHG 4XDG 5HFHLYHU

7DEOH çã 5HFHLYHU &KDUDFWHULVWLFV

       3DUDPHWHU                          6\P          0LQ    7\Sì                    0D[          8QLWV                     7HVW &RQGLWLRQV

6OLFHU UDWLR    0RGH    /RZ               65'          çê     æí                      ææ           ø                                                        ì

              0RGH      +LJK              65&          éê     èí                      èæ           ø

       '\QDPLF 5DQJH                      '5           íïèí   ¤                       êïç          93($.

       8QGHUVKRRW                         86           ¤      ¤                       çë           ø

6HQVLWLYLW\ EHORZ '6;                         ¤        ìêïç   ¤                       ¤            G%            PD[LPXP RI ç G% FDEOH ORVVñ ZLWK           ê

       õí G%    ëïé 9ô                        ¤        èíí    ¤                       ¤            P9            EDODQFH EHLQJ UHVLVWLYH ORVVï

(UURUð)UHH      ëïíéå 0+]                 6î;          ìé     ¤                       ¤            G%            6LQJOH IUHTXHQF\ LQWHUIHUHQFH SURð         é

6LJQDOðWRð      ìïèéé 0+]                 6î;          ìë     ¤                       ¤            G%            GXFWLRQ WHVW JXDUDQWHHV HUURUðIUHH

&URVVWDON                                                                                                        RSHUDWLRQ DV VSHFLILHG LQ *ïæíêñ           è

UDWLR                                                                                                            ƒ çïêïé õ7HVWLQJ IRU ìïèéé 0+]

                                                                                                                 V\VWHPV XVHV D ìïèéé 0ELWîV

                                                                                                                 4566 LQWHUIHULQJ VLJQDOâ                   ç

                                                                                                                 02'(          ìïô

ìï 7\SLFDO ILJXUHV DUH DW ëè ƒ& DQG  DUH  GHVLJQ DLGV  RQO\â QRW JXDUDQWHHG DQG  QRW  VXEMHFW  WR  SURGXFWLRQ WHVWLQJï

)LJXUH éã &ORFN 7LPLQJ 'LDJUDP                                                                                                                              æ

                                                                                                                                                            å

7DEOH æã 0DVWHU DQG 5HFHLYH &ORFN 7LPLQJ &KDUDFWHULVWLFV õ6HH )LJXUH                                                           éô                           ä

              3DUDPHWHU                                6\P    0LQ                     7\Sì         0D[                  8QLWV       7HVW  &RQGLWLRQV        ìí

0DVWHU &ORFN                         '6;ðì             0&/.      ¤                    ìïèéé        ¤                    0+]

)UHTXHQF\                                 (ì           0&/.      ¤                    ëïíéå        ¤                    0+]

0DVWHU &ORFN 7ROHUDQFH                                 0&/.W     ¤                    ‘ìíí         ¤                    SSP                                 ìì

0DVWHU &ORFN GXW\ F\FOH                                0&/.G  éí                      èí           çí                   ø

5HFHLYH &ORFN GXW\ F\FOH                               5&/.G  éí                      èí           çí                   ø                                   ìë

5HFHLYH &ORFN SXOVH        ìïèéé 0ELWîV                W3:    ëæí                     êëè          êæå                  QV

ZLGWK                      ëïíéå 0ELWîV                W3:    ëíê                     ëéé          ëåè                  QV

5326î51(* WR               ìïèéé 0ELWîV                W685   èí                      ëæí          ¤                    QV                                  ìê

5&/. ULVLQJ VHWXS          ëïíéå 0ELWîV                W685   èí                      ëíê          ¤                    QV

WLPH                                                                                                                                                        ìé

5&/. ULVLQJ WR             ìïèéé 0ELWîV                W+5    èí                      ëæí          ¤                    QV

5326î51(* KROG             ëïíéå 0ELWîV                W+5    èí                      ëíê          ¤                    QV

WLPH                                                                                                                                                        ìè

5LVHîIDOO WLPH¤DQ\ GLJLWDO RXWSXW                      75)       ¤                    ¤            ëè                   QV

ìï 7\SLFDO ILJXUHV DUH DW ëè ƒ& DQG DUH GHVLJQ DLGV RQO\â QRW JXDUDQWHHG DQG QRW VXEMHFW WR SURGXFWLRQ WHVWLQJï

L1                                                                                                                                                    ëðåè
/;7êëè  7ìî(ì  ,QWHJUDWHG  4XDG  5HFHLYHU

                                 127(6

ëðåç                                       L1
This datasheet has been downloaded from:

datasheet.eeworld.com.cn

Free Download

Daily Updated Database

100% Free Datasheet Search Site

100% Free IC Replacement Search Site

Convenient Electronic Dictionary

Fast Search System

www.EEworld.com.cn

All Datasheets Cannot Be Modified Without Permission

               Copyright © Each Manufacturing Company
小广播

技术资料推荐

论坛推荐

技术视频推荐

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 大学堂 TI培训 Datasheet 电子工程

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved