datasheet

电子工程世界电子工程世界电子工程世界

型号

产品描述

搜索
 

CPH5820

器件型号:CPH5820
厂商名称:SANYO
厂商官网:www.semic.sanyo.co.jp/english/index-e.html
下载文档

器件描述

文档预览

CPH5820器件文档内容

/P/   

                            CPH5820

     CPH5820                                                                        No. /   

                                                                                                                         %

                                                                                                                                                   

                            .04'&51  .04
                            4#%

                            %$%$

  1  .04 .$)4#4.
   
  .04


7
  4#%"CTPMVUF.BYJNVN3BUJOHT5B^

.04'&5                                                                          VOJU

                7%44                                                              7
                7(44                                                              7
%$              *%
                                                                                  "

                *%1 18  T
EVUZDZDMF                                             "
                1%  NN  NN
VOJU                                                   8

                5DI                                                              ^

                5TUH                                              ^

4#%                                                                                   VOJU
                                                                              7
                733.                                                          7
                                                                             "
734.
                                                                              "
                *0                                                ^
                                                                  ^
                *'4. )[  
                5K

                5TUH

28                                   
                                      VOJUNN

                                                                                0.15 0.2
                                                         2.9
                                                                                          0.05
                                                   543
                                                                                $BUIPEF
  5       4  3                                                     0.6 1.6 0.6  %SBJO
                                                                       2.8      (BUF
                $BUIPEF                                                         4PVSDF
                %SBJO                1       2                                  "OPEF
                (BUF                   0.95      0.4                           
                4PVSDF                                                          4"/:0$1)
                "OPEF

                (Top view)

  1          2

                                                              0.7 0.2
                                                                   0.9

                                                              0.4

  
  
  

   

                                       %54*. 5" /P
                                                CPH5820

&MFDUSJDBM$IBSBDUFSJTUJDT5B^

.04'&5                                                               NJO     UZQ   NBY VOJU
                                                                                               7
7 #3
%44 *%  N"
7(4                                                        
                                                                                      "
*%44                                           7%4  7
7(4                          "
                                                                                    7
                                   *(44         7(4  7
7%4                    
                                                                                             N4
                                   7(4 PGG
     7%4  7
*%  N"                        N
                                   ZGT          7%4  7
*%  N"                       N
                                                                              
3%4 PO
*%  N"
7(4  7                                                                        Q'
                                                                                              Q'
                                   3%4 PO
*%  N"
7(4  7                                      Q'
                                                                                              OT
                                   $JTT         7%4  7
G.)[                                   OT
                                                                                              OT
                                   $PTT         7%4  7
G.)[                                   OT
                                                                                              O$
                                   $STT         7%4  7
G.)[                                   O$
                                                                                              O$
                                   UE PO
                                           7

                                   US           

                                   UE PGG
      

                                   UG           

                                   2H

                                   2HT          7%4  7
7(4  7
*%  "

                                   2HE

                                   74%          *4  "
7(4

4#%                                                                  NJO      UZQ NBY VOJU
      
                                   73           *3N"                                                                                        7

                                   7'           *'"                                7
      
                                   7'           *'"                                7

                                   *3           737                                "

                                   $            737
G.)[                                                                                    Q'

                                   USS          *'*3N"
                            OT

                                                 USS
.04'&5                                          4#%

         VIN                 VDD= --15V               Duty10%
   0V
--10V                              ID= --500mA               50  100      10  100mA 100mA
                                   RL=30                                                              10mA
                     VIN
                             D           VOUT            10s
    PW=10s                                                                        --5V
    D.C.1%                                                                                                                             trr

                          G

                                   CPH5820

P.G      50                     S

                                                                                  /P
                                                                   CPH5820

                              *%7%4 <.04'&5>                                                                     *%7(4 <.04'&5>

*%"                                                                                                     7%47                    5B$$
             7                                                                                                                             $
                                                       7                                       
                        7
                                           7                                 
*%"              

                                                            7

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                                                  $
                                                             7(47                                                       $ 5B$

           

                                                                                               

3%4 PO
N                                                                    
3%4 PO
N                          
                                                                                                     
                          
7%47 *5                                                                              
7(47 *5
                                                                                               
                               3%4 PO
7(4 <.04'&5>                                                                   3%4 PO
5B <.04'&5>

                                                                       5B$

                                                                                               

                                                                                                               * %"
7 (47

                          *%" "

            

                                                                                                               *%"
7(47

           

                                                                                               

           

                                                                                               

                                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                                               
5B$               *5
                           
7(47 *5                                                            
                                                                                                                 *'74% <.04'&5>
                              ZGT *% <.04'&5>
                                                                                                                                 7(4
           
ZGT 4
                                                                   7%47

           

                               $                                            
*'"              
                                                                                                   
                                                                                                   

                              5B$$                                                               
                                                                                                   

           

                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                                 5B$
                                                                                                                     $
                                                                                                     
                                                                                                                         $
                                                                                               
                                                                                                      

                                                                                                               
                                                                                                     
                        
*%"                                  *5                                             
74%7               *5

                         485JNF*% <.04'&5>                                                               $JTT
$PTT
$STT7%4<.04'&5>

                   7%%7                                                                                          $JTT            G.)[
                   7(47
485JNFOT  
                                                         US
                                                                             $JTT
$PTT
$STTQ'  

                         U G                                                                  
           
                                                                                                                 $ PTT
                                             UE PGG


                                                                                                                 $STT

                              UE PO
                                                           

                                                                                               

                                                                                               
                                                                                               

                                                                                                                                   
                                                               *5                                   
                        
*%"
                                                                                                         
7%47 *5

                                                                                                                                 /P
                                                                         CPH5820

                        7(42H <.04'&5>                                                           "40                   <.04'&5>
                                                                                       
7(47           7%47                                                                                                 T
                *%"                                                                   *%1"                      NTNT NTT

                                                                                       
                                                                                       
                                                                           
*%"
                                                                                   *%"
                                                                                                        %$PQFSBUJPO
                                                                                       
                                                                                       

                                                                                       
                                                                                       

                                                                                 

                                                                                               0QFSBUJPOJOUIJT

                                                                                               BSFBJTMJNJUFECZ3%4 PO


                                                                                 5B$
                                                                                 
                                                                             NNNN
VOJU

                                                                                               

                     
2HO$                                   *5                           
7%47 *5

                        1%5B                <.04'&5>

1%8               
         

                                      NN NN
VOJU
         

         

                                          

                        
5B$                                 *5

                          *'7'                <4#%>                                              *373                  <4#%>
                                                                                      
                                                                                      
         
                                                                                      
                                                                                      
         
                                                                                         5B$
                                                                           
*3N"                $
*'"                                                                                              $
               $                                                                                $
                                                                                                  $
                             $5B$ $                                            
                                  $
                                                                                 
         
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
         
                                                                                    
                                                                                    

                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                                    
                                                                                    

                                                                                 
               
                                                                                                                             
            
                     
7'7                                    *5                              
737                      *5

                        1' "7
*0              <4#%>                                              $73                   <4#%>
                                                                                    
                  
                                                                                                   G.)[
                  

1' "7
8         
                                       
               
$Q'      
                  
                                 
                              
                                             


                                      


                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    

                                                                                    
                                                                                  
         
                                                                                 
                                                                                    
                                       
                                         

                                                                                                                        
                                                                                                                           *5
                        
*0"                                  *5                              
737

                                                                                                                       /P
                            CPH5820

                *'4.U       <4#%>

*'4.
"            )[

                    *4

                        NT

                        U

         

         

         

                           
            

               
UT         *5

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                                                                                                                                                     14 /P
This datasheet has been downloaded from:
             www.EEworld.com.cn

                 Free Download
           Daily Updated Database
      100% Free Datasheet Search Site
  100% Free IC Replacement Search Site
     Convenient Electronic Dictionary

               Fast Search System
             www.EEworld.com.cn

                                                 All Datasheets Cannot Be Modified Without Permission
                                                                Copyright Each Manufacturing Company

小广播

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 大学堂 TI培训 Datasheet 电子工程

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2017 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved